Monday, 7 January 2013

تفاوت دونسل " ساکت در حال آگاه شدن" و "نسل گمراه عربده کش"


نمازجمعه اخیرتهران ونمایش جالبی ازتفاوت دونسل " ساکت در حال آگاه شدن" و "نسل گمراه عربده کش"


بی تفاوتی جوانانی که شاید به زور آورده شده اند در هنگامی که سایر نمازگزاران مشغول سردادن شعار مرگ بر این و مرگ بر آن و یا صلوات فرستادن هستند ، جالب است . دقت کنید حتی یک جوان همراهی نمیکند و شعار نمی دهد . مبارک باد این رویداد خجسته که امید آفرین استاین عکس روشنگر را شما هم به دیگران نشان بدهید تا خوشحال شوندNo comments:

Post a Comment