Friday, 15 June 2012

محکوميت تبعيض قومى و مذهبى و اعمال خشونت در ايران توسط پارلمان اروپا

پارلمان اروپا با صدور قطعنامه اى از تهران خواست به قانون اساسى خود و مصوبات و پيمانهاى بين المللى عمل کند و با اقليت هاى قومى و مذهبى رفتار قانونى و عادلانه داشته باشد.

پارلمان اروپا در يک اقدام بى سابقه مستقيماً به بحث حقوق اقليت ها در ايران پرداخت و "نقض آشکار قوانين" در اين زمينه توسط تهران را مورد حمله قرار داد.

در مشروح خبر اين قطعنامه که جمعه 15-6-2012 در وبگاه پارلمان اروپا منتشر شد، آمده است: در برهه زمانى اخير شاهد تشديد فشارها عليه اقليت ها در ايران بوده ايم. مردم غير فارس و پيروان اديان، مذاهب و اعتقادات ديگر در اين کشور با انواع فشارها مواجه بوده اند.

احکام حبس و حتى اعدام عليه اتباع مليت ها و يا مذاهب و انديشه هاى ديگر مورد اشاره پارلمان اروپا واقع شده و در سخنرانى تعدادى از نمايندگان اين پارلمان منعکس گشته است.

پارلمان اروپا در قطعنامه خود از تهران خواست که احکام اعدام صادره عليه 6 تن از شهروندان عرب ایرانی را لغو کند و محاکمات عادلانه با رعايت کليه شرايط قانونى را براى آنها و ساير زندانيان فراهم سازد.

قطعنامه با نام بردن از اين افراد به دو سال حبس و شکنجه آنان پیش از صدور حکم اعدام اعتراض کرده و اتخاذ روال قانونى را خواستار شده است.

در اين قطعنامه آمده است که حکومت ايران فعالان اقليت ها را سرکوب مى کند، به زندان مى اندازد، شکنجه مى کند و آزار مى دهد و تحت عنوان "توزيع مواد مخدر" و يا "محاربه" اعدام مى کند.

پارلمان اروپا به قانون اساسى ايران اشاره مى کند و توضيح مى دهد که تهران "حتى به اصول قانون اساسى خود نيز پايبندى نشان نمى دهد".

تساوی حقوق و فرصتها


قطعنامه توضيح مى دهد که "تساوى حقوق و فرصتها" در بين همه اقوام يا مليت ها در قانون مذکور الزامى تلقى شده است و رسميت و مشروعيت زبانها، معتقدات و فرهنگها در مصوبات و پيمانهاى بين المللى که به امضاى حکومت رسيده، مورد تاکيد است.

قطعنامه بويژه به ترکهاى آذربايجان، عربها، کوردها و بلوچها مى پردازد و از اينکه حقوق آنان محترم شمرده نمى شود انتقاد مى کند.

ايجاد نهادها و تشکل ها، آزادى تجمع و ابراز اعتقادات و انجام مراسم قومى و مذهبى آزاد، از جمله حقوقى است که قطعنامه به آنها اشاره مى کند.

پارلمان اروپا توضيح مى دهد که هر چند قانون اساسى ايران، اديان مسيحى، زردشتى و يهودى را به رسميت شناخته است، باز هم حکومت ايران، حقوق و آزاديهاى اتباع اين اديان را رعايت نمى کند و به عنوان مثال بخشى از فرصتهاى تحصيلى و شغلى را از آنان دريغ مى کند.

قطعنامه مى افزايد که بهائيان، صوفيان و سنی ها در ايران به شدت بخاطر اعتقادات خود سرکوب مى شوند و آزار مى بينند.

صدور اين قطعنامه، به سرعت با استقبال محافل مخالفان ايرانى و به خصوص فعالان مليت ها و مذاهب روبرو شد. این استقبال در شبکه هاى اجتماعى و نيز وبگاههاى بسيارى منعکس شده است.