Tuesday, 26 January 2010

کتک کاري معاون وزیر راه و ترابری و رئيس شرکت هواپيمايي «تابان» !

به گزراش وبگاه خبری پیک ایران روز يکشنبه بهبهاني وزير راه، نخجواني رئيس سازمان هواپيمايي کشوري، عبدالله پور رئيس شرکت هواپيمايي «تابان» و تني چند از ديگر مسوولان هواپيمايي کشور که براي توضيح حادثه در مجلس حاضر شده بودند پس از جلسه و رفتن وزير راه، بحث و جدلي ميان رئيس هواپيمايي کشوري و رئيس شرکت «تابان» صورت مي گيرد که در ابتدا معاون وزیر راه و ترابری به صورت رئیس شرکت هواپیمایی تابان سيلی ميزند و در پايان به کتک کاري و زد و خورد مي کشد. به گفته شاهدان ماجرا ، نخجواني رئيس هواپيمايي کشوري به عبدالله پور رئيس شرکت هواپيمايي «تابان» اظهاراتي مبني بر جلوگيري از ادامه فعاليت و ابطال مجوز و... مي کند و عبدالله پور در پاسخ اظهار مي دارد؛ «شما چرا با ايران اير کاري نداريد که اخيراً با حوادث و سانحه هاي متعددي همراه بوده؟،» که اين گفت و شنود باعث بروز درگيري فيزيکي ميان اين دو مي شود.

No comments:

Post a Comment